Tematické průzkumy jednotlivých památek

Projekt zahrnuje základní výzkum a dokumentaci hrázděných staveb, výběr a detailní dokumentaci stavebních konstrukcí a výplní sloužící jako vzor pro památkovou obnovu, dále základní výzkum mariánských, trojičních a dalších světských sloupů a pilířů ve vybraných regionech a výzkum úprav povrchu kamenných prvků v kontextu středověké církevní architektury v jižních Čechách.

Výzkumný cíl Tematické průzkumy jednotlivých památek je řešen od roku 2012 a slučuje v sobě dílčí výzkumné úkoly, jejichž zaměření neodpovídá žádnému z jiných řešených výzkumných cílů, ale jsou pro NPÚ vědecky i jinak zajímavé. V roce 2015 byl výzkumný cíl Tematické průzkumy jednotlivých památek sloučen s výzkumným cílem Technologie a materiály. Z tohoto důvodu byl název výzkumného cíle upraven na Tematické průzkumy.

2014

Výzkum je zaměřen na realizaci soupisu památek určitého druhu na konkretizovaném teritoriu a publikování soustředěných informací o těchto památkách pro potřeby rozhodování památkové péče, konkrétně na mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Čechách, sepulkrální umění a jeho tvůrce v pohraničních okresech severních Čech s důrazem na zanikající a poškozené areály.

2013

Výzkum je zaměřen na realizaci soupisu památek určitého druhu na konkretizovaném teritoriu a publikování soustředěných informací o těchto památkách pro potřeby rozhodování památkové péče, konkrétně na systematický terénní a archivní průzkum a dokumentaci hrázděných staveb, na mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Čechách v Plzeňském kraji a na úpravu povrchu kamenných prvků v kontextu středověké církevní architektury v jižních Čechách.

2012

Cílem je základní výzkum a dokumentace hrázděných staveb, výběr a detailní dokumentace stavebních konstrukcí a výplní sloužící jako vzor pro památkovou obnovu, základní výzkum mariánských, trojičních a dalších světských sloupů a pilířů ve vybraných regionech ČR.

Výsledky

J – Článek v odborném periodiku

ADAMCOVÁ, Kateřina 2014: Geneze a proměny mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů období baroka v Čechách, Průzkumy památek 21, 1, 89–110. ISSN 1212-1487.

JAKUBCOVÁ, Zuzana – ŠUBRTOVÁ, Jana 2014: Hřbitov v Lučanech nad Nisou. K historii pietního areálu, několika hrobkám významných lučanských osobností a novodobé firemní kamenické produkci na Jablonecku, Fontes Nissae-Prameny Nisy 15, 2, 15–27. ISSN 1213-5097.

KOVAŘÍK, Viktor – ZAHRADNÍK, Pavel 2014: Mariánský sloup na náměstí Republiky v Plzni. Ke vzniku a opravám památky ve světle archivních pramenů, Památky západních Čech 4, 69–84. ISSN 1805-8906.

LAVIČKA, Roman 2014: Středověká symbióza kamene, omítky a barvy na jihu Čech, Zprávy památkové péče 74, 5, 379–392. ISSN 1210-5538.

NEJEZCHLEBOVÁ, Taťána – BALÍK, Lukáš 2012: Průzkum kostela sv. Floriána v Ústí nad Labem-Krásném Březně z hlediska vlhkosti, Zprávy památkové péče 72, 5, 327–332.

ZAHRADNÍK, Pavel – KOVAŘÍK, Viktor 2013: Sloup s kaplicí a sochou Krista po bičování a sloup se sochou Panny Marie (Madony) Svatohorské. Dvě pozapomenuté plzeňské barokní památky a jejich osudy, Památky západních Čech 3, 1, 84–96. ISSN 1805-8906.

B – Odborná kniha

NEJEDLÝ, Vratislav a kol. 2012: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji. Okresy Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Praha. ISBN 978-80-87104-89-7.