Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada


Registrační číslo: CZ.06.33/0.0/0.0/15-015/0000327
Operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020
Stav: v realizaci


Cílem projektu je obnova vrchnostenské okrasné zahrady na hradě Pernštejně, a sice do podoby z počátku 19. století, kdy patřila mezi patnáct nejvýznamnějších zahrad na Moravě a ve Slezsku. Realizací projektu dojde k zpřístupnění těchto prostor veřejnosti a rozšíření návštěvnických tras. Bez provedení památkové obnovy by došlo k nevratnému zániku jednotlivých objektů, které vytvářejí toto jedinečné dílo zahradního umění.

  • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020
  • prioritní osa: 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  •  specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
  • doba trvání projektu: 30. 9. 2015 – 30. 9. 2020 
  • celkové výdaje projektu: 115 813 240,00 Kč (98 441 254,00 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 17 371 986,00 Kč ze státního rozpočtu)

Finanční podpora projektu byla přiznána Rozhodnutím ministra kultury č. 2/2017
ze dne 9. 2. 2017. Příjemcem je Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži.

 

Zahrada pod hradem Pernštejnem

Zahrada, založená počátkem 19. století v těsné blízkosti středověkého, autenticky dochovaného hradu Pernštejna, je v současné době v havarijním stavu. Vlivem téměř 90 let trvající minimální údržby pernštejnských zahrad trpí stavby drobné architektury osazené ve svažitém terénu, ale i stromy. Dendrologický průzkum prokázal špatný stav téměř 90% porostu, který navíc ohrožuje stavby.

Realizací projektu bude dosaženo zejména památkové obnovy díla zahradního umění a staveb, počítáno je s velkým podílem restaurátorských prací. Cílem je zvýšení atraktivity a následně návštěvnosti, vzhledem k rozšíření nabídky v podobě nové prohlídkové trasy věnované obnově díla zahradního umění, formou exteriérové expozice s haptickou mapou i v podobě virtuální prohlídky na webu. Návštěvníkům bude nabídnut vyšší komfort pobytu v hradním areálu (zmodernizovaná návštěvnická infrastruktura, klidová zóna, částečné zpřístupnění bezbariérově) i edukativní programy. Památka bude lépe zabezpečena a chráněna, výstupy projektu budou digitalizovány a touto formou zpřístupněny.

Obnova a následné zpřístupnění vrchnostenské zahrady umožní návštěvníkům vnímat hrad v jeho komplexnosti, podpora přispěje k uchování historického a kulturního dědictví pro další generace.

Kontaktní osoby: