XI. Tematické průzkumy

Výzkumná oblast Tematické průzkumy je zaměřena na specifické skupiny výtvarných památek v konkrétních regionech ČR, nahlížené v kontextu analogických památek na našem území. Památkový fond je natolik rozmanitý, že některé specifické skupiny památek nelze mnohdy jednoduše klasifikovat buď jako movité dílo, či nemovité. Movitou a nemovitou památku často navrch spojuje kupříkladu shodné autorství, materiály a způsoby výtvarného zpracování matérie. Mnohé typy těchto památek jsou rovněž součástí větších památkových celků a jako takové stojí někdy na okraji zájmu též odborné veřejnosti, ačkoliv se zásadně podílejí na charakteru a výzdobě staveb, krajiny apod. Výzkum a poznávání specifických skupin památek zásadně podmiňuje způsoby péče o ně, tzn. zvláště restaurování a prezentaci děl. Výzkum bude proto směřován k odborné dokumentaci a v rámci interdisciplinárních kolektivů ke kontextuální interpretaci, na jejímž základě mohou být v dlouhodobém hledisku nacházeny optimální přístupy k jejich památkové obnově s důrazem na památky ve správě Národního památkového ústavu (zvl. Karlštejn).


Garant: Mgr. Petr Skalický (2019–2020); Mgr. Anežka Mikulcová, Ph.D. (od 2021)


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti XI. Tematické průzkumy